Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk

Kommuneplanramme 81.B5

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger og skal udbygges med en blanding af lave boligtyper. Visse offentlige formål og erhvervstyper, der ikke er til gene for omgivelserne, kan indpasses i områderne.

For at forbedre boligmiljøet og friarealerne, skal der ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer. Der skal være sikre og bekvemme forbindelser for cyklende og gående til både skole, center og arbejdspladser.

Alle boligveje i nye lokalplanområder bliver fælles private veje, som administreres og vedligeholdes af grundejerforeninger.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100% af boligetagearealet.