Boligområde ved Nørregade

Kommuneplanramme 81.B4

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boliger med åben-lav karakter. Det skal være muligt at indpasse bygninger til forskellige offentlige formål og  erhverv. Men kun hvis det ikke er til gene for omgivelserne og ikke bryder områdets karakter af boligområde.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

 Mindst 100% af boligetagearealet.