Boliger og kultur ved Nylandsvej

Kommuneplanramme 81.BL5

Områdets anvendelse

Området må anvendes til boligformål af enten åben-lav, tæt-lav karakter eller etagebolig bebyggelse, offentlige formål samt kulturelle formål.

Der kan etableres erhvervstyper, der kan indpasses i området uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Evt. erhvervsvirksomhed må kun drives af ejendommens beboere.

Der må ikke etableres selvstændig detailhandel i området.

I området ved tæt-lav samt etagebolig bebyggelse, skal der etableres rekreative arealer i nærhed til boligerne.

Der skal sikres stiforbindelse gennem området.

Der skal tages hensyn til bevaringsværdig beplantning.

Området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 60
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 4 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav.