Bolig og erhvervsområde ved Park Alle

Kommuneplanramme 81.BL4

Områdets anvendelse

Området kan anvendes til boliger af enten åben-lav eller tæt-lav karakter, kursus- og konferencevirksomhed med overnatning, ikke genegivende erhverv samt institutioner eller anden offentlig service der kan indpasses i området.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: Højest 30 for åben-lav bebyggelse. Højest 40 for tæt-lav bebyggelse. Højest 50 for erhvervsbyggeri
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervsetagearealet.