Rekreativt område syd for Vesterholmvej

Kommuneplanramme 41.R9

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål som sø, med tilhørende søbredder for badning og rekreative anlæg, park samt formål med lignende frilufts-/turistmæssige aktiviteter og f.eks. spejderhytter.

Der kan anlægges torve og pladser, kajanlæg/promenade, badebroer og bådebroer i og ved søen, samt gangbroer over grøfter og større vandløb.

Der kan ske terrænregulering i området ud fra en samlet plan.

Der kan i områdets østlige del opføres bebyggelse til ferieformål. For at sikre områdets attraktionsværdi skal bebyggelse være af høj arkitektonisk kvalitet.

Engarealer omkring Herningsholm Å skal i en 40-50 m zone friholdes som åbne landskabskiler, udlagt til § 3 område -våd eng, som et beskyttet naturområde i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Hovedadgangen til området skal ske fra Brændgårdvej.

Der kan anlægges et sammenhængende stisystem omkring søen.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 10
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 7,5 m
  • Der må i område R9 kun opføres bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område f. eks. byferie, spejdere o. lign.
  • Der kan anlægges stier langs søen

Infrastruktur

Parkeringspladser skal udlægges som samlede enheder.

Zonestatus

Området forbliver i landzone med undtagelse af området til byferie og kajkant, der overføres til byzone.