Rekreativt område ved Gisselfeldvej og Frijsenborgvej

Kommuneplanramme 41.R3

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål som daginstitutioner og friareal for de omkringliggende boliger.

Området er velegnet til f.eks. park, boldbane, legepladser mv.

Der kan i den vestlige del af R3 desuden etableres bebyggelse til fritidsformål i form af f.eks. sports- og spejderaktiviteter. Værdifuld beplantning i området bør bevares.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 25
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål