Rekreativt område

Kommuneplanramme 41.R10

Områdets anvendelse

41.R10 skal anvendelse til golfbaner med tilhørende anlæg. Det skal ligeledes være muligt at etablere andre rekreative aktiviteter i området, for eksempel sport, motion og naturoplevelser.

I 41.R10 er det endvidere muligt at etablere golfklub og golfhotel.

Endelig skal der på sigt være mulighed for at etablere boliger i tilknytning til golfbanerne. Flere detaljerede lokalplaner skal senere udarbejdes for nærmere at fastlægge baners, anlægs og bebyggelsers placering, udformning og højder.

Boligområderne, som kan være bebyggelse af bæredygtig karakter, kan være åben-lav og tæt-lav bebyggelser,samt etageboliger i op til fem etager.

Bebyggelsen skal signalere høj arkitektonisk kvalitet.

Omfanget af befæstede arealer skal begrænses, og når muligt, udføres som åbne belægninger for vandnedsivning.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 16,5 m
  • Bebyggelse: Der må i R10 opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets rekreative aktiviteter, drift og brug, golfklubhus og golfhotel
  • Bebyggelsesprocent: Åben-lav bebyggelse: Højst 30. Tæt-lav bebyggelse: Højst 40. Etageboliger højst 50.
  • Etageantal: Højest 4, hvor 5. etage må være tagterrasse.

Infrastruktur

Området skal forbindes med stiforbindelser mod Tjørring og Gullestrup, og stisystemet skal have forbindelse til Holing Sø, Ny Tjørring skole, Gullestrup skole og hovedstisystemet fra Herning.

Der skal gennem området være stiforbindelser fra Løvbakkevej til Holing Sø.
Parkering: Mindst 1½ pr. åben-lav bolig; parkeringspladserne skal placeres på egen grund. Der skal være mulighed for at udvide til 2 pladser. Mindst 1½ pr. tæt-lav bolig; parkeringspladserne skal placeres på egen grund. Der skal være mulighed for at udvide til 2 pladser. Mindst 1 pr. etage- og sokkelhus bolig; parkeringspladserne kan placeres i fælles parkeringsanlæg.

Der skal være mulighed for at udvide til 1½ pladser. For golffaciliteterne gælder: Mindst 1 p-plads pr. hotelværelse, 1 p-plads pr. 4 siddepladser i restaurant, 1 p-plads pr. 25 m² klub-etageareal og areal til 200 ekstra satellit p-pladser.

Andet: Området skal vejbetjenes fra Løvbakkevej, Gilmosevej og Sebbesandevej. 

Miljøforhold

Der kan i området etableres affaldsstationer for sorteret affald.

Der kan i området etableres miljøvenlige vaskepladser til biler.

Anvendelse af pesticider og gødning skal begrænses gennem krav og restriktioner i leje- og salgsvilkår.

Faste belægninger: Må højest udgøre 60 m²+5% af grundens areal pr. parcelgrund. Belægningerne skal så vidt muligt udføres som åbne belægninger.

Opholdsarealer

Minimum 100 % af boligarealet.

Zonestatus

Den del af området, der ved lokalplanlægningen udlægges til rekreative formål skal forblive i, eller tilbageføres til landzone.
Golfklubhus, golfhotel, driftsbygninger, baner, anlæg og boliger kan kun etableres efter udarbejdelse af nye byggeretsgivende lokalplaner. Områderne skal indtil da, forblive i, eller tilbageføres til landzone.