Offentligt område ved Fuglsang sø

Kommuneplanramme 41.OF9

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål, som vej, sti, regnvandsbassin, kanalføring af Smalbæk, parkerings- og vendeplads.

Hovedsigtet er at etablere en ny offentlig vej til betjening af boligområderne B16 og B17.

Herudover skal området danne et landskabselement som overgang til de nye boligområder, indeholdende et hovedstisystem til sammenbinding af gamle og nye boligområder samt de nye friarealer omkring søen i R9.

Der kan etableres broer over kanal i området.

Bussluse kan etableres enten til Gisselfeldvej eller til Vesteragervej.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Der må ikke opføres bebyggelse i området.