Offentligt område ved Kollektivcentret Bytoften

Kommuneplanramme 41.OF8

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål som kollektivcenter, dagcenter, handicapboliger og handicapfaciliteter m.v.

Området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent: Højest 40 øst for Bytoften. Højest 110 vest for Bytoften
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Etageantal: Højest 2 øst for Bytoften. Højest 8 vest for Bytoften
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m øst for Bytoften. Højest 24 m vest for Bytoften

Infrastruktur

Parkering: Behovet fastlægges af byrådet i hvert enkelt tilfælde.