Offentligt område syd for Baunekirken

Kommuneplanramme 41.OF6

Områdets anvendelse

Området kan anvendes til offentlige formål for eksempel ældreinstitutioner, børneinstitutioner, fritidsinstitutioner, sociale og sundhedsmæssige institutioner herunder offentlige og private klinikker, der har et socialt og sundhedsmæssigt formål.

Byrådet kan tillade indpasning af visse typer boliger, når disse er forenelige med områdets anvendelse til institutionsformål.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10 m

Infrastruktur 

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger etableres mindst ½ p-plads pr. bolig

Opholdsarealer 

Mindst 100 % af boligetagearealet.