Offentligt område ved Baunekirken

Kommuneplanramme 41.OF4

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål, f.eks. kirke, plejehjem, forsamlingslokaler, børneinstitutioner m.v.

Der skal gøres plads til forlægning af Østerbyvej og dens tilslutning til Tjørring Hovedgade.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m

Infrastruktur 

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig