Offentligt område ved Lundgårdskolen

Kommuneplanramme 41.OF3

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til skole og idrætsanlæg.

Der skal være mulighed for at etablere institutionsbebyggelse for børn og unge i området.

Området skal sikres læ gennem en beplantning mod vest ud mod engarealerne omkring Herningsholm Å.

En del af området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m

Infrastruktur 

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål