Offentligt område ved Kollektivcenteret

Kommuneplanramme 41.OF2

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål, f.eks. boliger og aktiviteter til ældre og handicappede, børneinstitutioner m.v.

Området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Etageantal: Højest 1. Højest 8 for Kollektivcentret
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m. Højest 27 m for Kollektivcentret

Infrastruktur 

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig