Offentligt område ved Fuglsang Toft

Kommuneplanramme 41.OF12

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til pleje- og aktivitetscenter.

Der kan etableres en dagligvarebutik til områdets daglige forsyning.

Bebyggelsen skal signalere høj arkitektonisk kvalitet.

I bebyggelses- og landskabsplanlægningen skal det sikres, at plejeboligerne får en både visuel og funktionel kontakt til det tilgrænsende søområde.

Bagvedliggende plejeboliger længst væk fra søkanten tillades opført i 5 etager, hvorimod bebyggelse tæt ved eller i søkanten skal være lavere for at sikre flest mulige boliger udsigt til søen.

Mindre søbassiner med forbindelse til søen skal udformes, så flest mulig boliger får direkte kontakt til og udsyn til vand.

Der skal ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer m.v.

Der skal langs søbredden kunne etableres bassiner, bådepladser med tilhørende bådebroer og kajanlæg samt bolværk og anden kantsikring udført efter en samlet plan for området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 60
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 19 m
  • Området skal vejbetjenes fra Vesterholmvej
  • Detailhandel: Der kan etableres én dagligvareforretning med et bruttoetageareal på maksimalt 1.000 m² til lokalområdets forsyning

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig

Der skal skabes stiforbindelse til de omkringliggende, rekreative områder.

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 20% af plejeboligarealet, mindst 10% af arealet til pleje- og aktivitetscenter og mindst 10% af arealet til dagligvarebutik.