Offentligt område nord og syd for Løvbakkevej

Kommuneplanramme 41.OF10

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål som skole, institution, idrætsformål, fritidsaktiviteter og rekreative formål.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål