Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej

Kommuneplanramme 41.E5

Områdets anvendelse

Området ligger i den gamle del af Tjørring, tæt på Tjørring Hovedgade, ved Michael Jensens Vej.

Området ligger mellem et blandet bolig- og erhvervsområde og et boligområde.

Det skal være muligt at etablere liberale erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2 i området.

Der er ikke mulighed for detailhandel i området.

Området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 55
  • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstation, hvor erhvervsvirksomheden kan aflevere sorteret affald.

Mindste tilladte miljøklasse er 1.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og således kan indplaceres i boligområder.