Erhvervsområde langs Holstebrovej

Kommuneplanramme 41.E4

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til erhvervsformål, herunder detailhandel i form af særligt pladskrævende varer og møbelbutik, samt erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik.

Der må ikke etableres boliger i området.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

I forbindelse med lokalplanlægningen skal det sikres et sammenhængende grønt forløb langs Holstebrovej.

Bebyggelsesforhold

• Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til    50
• En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den            enkelte ejendom
• Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
• Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10 m
• Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer i området    E4 må maksimalt være 4500 m2
• Bruttoetagearealet må for den enkelte butik til særligt pladskrævende          varer må højest være 2500 m2
• I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres        detailsalg af egne produkter på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog      højest 300 m2

Infrastruktur

Parkering:
• Mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv, dog kan en lokalplan nærmere fastsætte mindst 1 p-plads pr. 100 m2 til lager til erhverv, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal
• Mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til detailhandel, dog kan en lokalplan nærmere fastsætte mindst 1 p-plads pr. 100 m2 til showroom til særlig pladskrævende varer, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne
indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m. Det er fortrinsvis virksomheder i miljøklasse 2 til 4, der kan placeres i området

Opholdsarealer

• Mindst 10 % for erhvervsetagearealet