Centerområde ved Holstebrovej

Kommuneplanramme 41.C2

Områdets anvendelse

Området skal fortsat bruges til centerområde med butikker, liberale erhverv, restauration, serviceerhverv og mindre fremstillingsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne.

Visse offentlige institutioner, som f.eks. posthus, daginstitutioner, plejeboliger, ældrecenter kan placeres i området.

Arealerne mod Holstebrovej søges gjort mere attraktive ved beplantning.

Området er udpeget som område med lav og høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
 • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
 • Kommuneplanramme C2 udgør detailhandelscenteret for bydelscenter Tjørring Syd
 • Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 13.500 
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 3500  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 2000 

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 12 siddepladser i restauration
 • Mindst 1 p-plads pr. 20 siddepladser i restauration ved ombygning fra andet erhverv eller bolig 

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.