Boligområde vest for Tjørring Hovedgade

Kommuneplanramme 41.B2

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boligbebyggelse med en åben-lav karakter.

Der skal være mulighed for opførelse af byggeri til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner.

For at skærme områderne B2, B3 og B4 mod vestenvinden, skal der sikres mulighed for læbeplantning ud mod engarealerne omkring Herningsholm Å.

Beplantningen må ikke tage udsynet over engarealerne ved Smalbæk ind mod Herning by.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Der må højest etableres to boliger pr. matrikel

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

 Mindst 100 % af boligetagearealet.