Boligområde nord for Holing Sø

Kommuneplanramme 41.B18

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger. Bebyggelsen udlægges til forskellige boligtyper, med mulighed for både åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Området skal forbindes med stiforbindelser med Løvbakkerne mod nord og med de eksisterende boligområder Egebakken og Skovbakken. Mod vest skal stiforbindelser skabe sammenhæng med den planlagte skole og boldbaner ved Nordvesthallen.

Områderne vejbetjenes fra nord fra Løvbakkevej / Løvbakkevejs forlægning.

Stamveje med tilhørende stier skal udlægges i en grøn landskabskile, eller med direkte adgang til boligområderne fra Løvbakkevej.

Der skal gennem området være stiforbindelser fra Løvbakkevej til Holing Sø.

Der skal udlægges stiforbindelse mellem Gullestrup og Tjørring, samt sammenhæng med stier, der giver adgang til Holing Sø.

Omfanget af befæstede arealer skal begrænses, og når muligt, udføres som åbne belægninger for vandnedsivning.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er fastsat til 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav 
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter
  • Etageantal: Højst 3 etager, hvor 3. etage kun må være tagterrasse

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Parkeringspladserne skal placeres på egen grund

Miljøforhold

Anvendelse af pesticider og gødning skal begrænses gennem krav og restriktioner i leje- og salgsvilkår.

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav. 

Faste belægninger: Må højest udgøre 60  + 5 % af grundens areal pr. parcelgrund. Belægningerne skal så vidt muligt udføres som åbne belægninger.

Andet

Området skal vejbetjenes fra nord med stamveje fra Løvbakkevej og dens forlægning. Stier skal forbindes med det omkringliggende stisystem, så der bliver stiforbindelse mellem Tjørring og Gullestrup samt sikres adgang til Holing Sø.