Boligområde ved Fuglsang Sø

Kommuneplanramme 41.B17

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til etageboligbyggeri.

Boligområdets friarealer skal ses i relation til de store grønne arealer der bliver udlagt som parkområde med kanal mod det eksisterende parcelhusområde.

Stueetagen eller parterreetagen kan anvendes til mindre restaurationer, visse offentlige formål som f.eks. daginstitution og fællesfaciliteter for områdets beboere.

I bebyggelses-og landskabsplanlægningen skal det sikres, at området får en både visuel og funktionel kontakt til de tilgrænsende søområder. Der skal skabes stiforbindelser i området og til de omkringliggende rekreative områder.

Byggeområderne skal placeres, så der opnås optimale udsigtsmuligheder til søen og uden at spærre for hinanden.

Parkeringsarealer skal indarbejdes i den grønne plan.

Det skal være muligt at plante langs veje, stier samt på friarealer.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 100
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 6 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 20 m
  • Området skal vejbetjenes fra Vesterholmvej

Infrastruktur

Parkeringspladser skal hovedsagelig udformes, så de ikke er synlige i området.

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Mindst 1 p-plads pr. 12 siddepladser i restauration
  • Mindst 1 p-plads pr. 20 siddepladser i restauration ved ombygning fra andet erhverv eller bolig

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Der kan også etableres fælles vaskeplads, hvor der kan vaskes bil på en miljøvenlig måde.