Boligområde syd for Vesterholmvej og Jordbærmarken

Kommuneplanramme 41.B15

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boligbebyggelse af tæt-lav karakter i form af række-/kædehuse. I den vestlige del af området kan der desuden opføres boliger som åben-lav bebyggelse som afgrænsning af det eksisterende parcelhuskvarter ved Klintholmvej.

Bebyggelsen skal placeres, så landskabet kan trænge ind mellem de bebyggede områder. Bebyggelsen skal fremstå med et ensartet udtryk i overensstemmelse med bebyggelsens overordnede karakter, så området opleves som et attraktivt boligområde med arkitektonisk og landskabelig høj standard.

For at understrege områdets grønne karakter, skal der etableres beplantning langs veje, stier og parkeringsarealer.

Der skal etableres støjafskærmning mod Vesterholmvej, så det sikres, at der ikke er mere støj på områdets opholdsarealer end Miljøministeriet tillader.

Støjafskærmningen skal have en grøn karakter og fremtræde som et beplantningsbælte.

Stier i området skal forbindes til det eksisterende hovedstisystem syd for området.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10 m
  • Ved tæt-lav bebyggelse kan 50 % af opholdsarealet udlægges på fælles rekreative arealer, og opholdsareal kan etableres på altaner og (tag)terrasser
  • Området skal vejbetjenes fra Vesterholmvej via ny vej, der udlægges øst for området
  • Områdets vestlige del kan vejbetjenes via Klintholmvej

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere sorteret affald.

Der skal også kunne etableres fælles vaskeplads, hvor der kan vaskes bil på en miljøvenlig måde.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav.