Boligområde øst for Tjørring Hovedgade

Kommuneplanramme 41.B14

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger og bebyggelsen skal være en blanding af lave boligtyper, åben-lav og tæt-lav.

Der skal sikres areal til fælles grønt friareal med mulighed for opførelse af fælleshus.

Området må ikke bebygges, før der er lavet sikre og bekvemme stiforbindelser for cykler og gående. Dette gælder en tunnelforbindelse under Tjørring Hovedgade med forbindelse til Tjørring Skole, samt stier til det omkringliggende rekreative landskab og det kommende skovområde ved Sebbesande skoven.

Det nye boligområde vejbetjenes fra Tjørring Hovedgade, hvor nyt vejkryds anlægges. Langs Tjørring Hovedgade etableres en jordvold med beplantning til støjdæmpning af hovedvejens trafik.

Ved planlægning af bebyggelse og øvrige anlæg i området, skal der satses på anvendelse af økologiske, genanvendelige byggematerialer og vedligeholdelse efter økologiske principper til sikring af områdets flora og fauna.

Der kan inden for den enkelte bolig etableres mindre virksomhed, såfremt det ikke er til gene for de omkringboende.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav 
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m ved åben-lav bebyggelse og højest 10 m ved tæt-lav bebyggelse.
  • Området skal vejbetjenes med stamvej fra Tjørring Hovedgade
  • Der skal etableres støjvold mod Tjørring Hovedgade, således at Miljøstyrelsens vejledning for støjbelastning i boligområder følges

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal i området etableres affalds- og genbrugspladser hvor beboerne kan aflevere sorteret affald til afhentning.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav.