Boligområde i den nordøstlige del af Tjørring

Kommuneplanramme 41.B13

Områdets anvendelse

Området er udlagt til boligområde med mulighed for at indplacere visse offentlige formål som f.eks. daginstitutioner.

I området skal skoven i den sydlige del af rammeområdet bevares.

Stier i området skal forbindes til det eksisterende hovedstisystem.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 30 for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige 

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.

I B13 udlægges mindst 10 % af området til større samlede friarealer, fælles for områdets bebyggelse.