Boligområde ved Pedersgårdvej og Vildbjergvænget

Kommuneplanramme 41.B12

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger med mulighed for at indpasse bygninger til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner.

Det tilstræbes, at stierne i området forbindes med det eksisterende hovedstisystem.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 35
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • I området skal der etableres en støjafskærmning mod Tjørring Hovedgade, således at det sikres, at der ikke er mere støj på områdets opholdsarealer end Miljøministeriet tillader

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.