Boligområde i den nordøstlige del af Tjørring

Kommuneplanramme 41.B11

Områdets anvendelse

Området er udlagt til boligområde med mulighed for at indplacere visse offentlige formål som f.eks. daginstitutioner, plejeboliger og ældrecenter.

I en del af område B11 har der tidligere ligget en grusgrav. Dette område er ikke velegnet til bebyggelse, men skal indarbejdes som et grønt friareal i bebyggelsesplanen.

Stier i området skal forbindes til det eksisterende hovedstisystem.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.