Boligområde i den nordøstlige del af Tjørring

Kommuneplanramme 41.B10

Områdets anvendelse

Området skal bruges til boliger.

Der skal dog kunne bygges til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner.

Der skal bygges en blanding af lave boligtyper, åben-lav og tæt-lav og der skal sikres grønne områder tæt ved boligerne.

En beplantning skal afgrænse området mod øst. Dog så der fortsat kan være frit udsyn over engarealerne ved Smalbæk ind mod Herning by.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 35
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav. 

Mindst 10 % af området udlægges til større samlede friarealer, af forskellig karakter, fælles for områdets bebyggelse.