Blandet bolig og erhvervsområde ved Tjørringparken

Kommuneplanramme 41.BL4

Områdets anvendelse

Området ligger i den gamle del af Tjørring ud mod Vildbjergvej og Tjørring Hovedgade. Der findes i dag både boliger og erhvervsvirksomheder her. Denne blandede anvendelse kan fortsættes.

Det er derfor muligt, at etablere liberale erhverv og mindre erhvervsvirksomheder, serviceerhverv, hotelvirksomhed, offentlige funktioner samt boliger.

Erhvervsvirksomhederne må dog kun etableres, såfremt de ikke er til gene for omgivelserne.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Tjørring Hovedgade skal gennem beplantning søges gjort mere attraktiv

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.