Blandet bolig og erhvervsområde

Kommuneplanramme 41.BL1

Områdets anvendelse

Området ligger i den gamle del af Tjørring ud mod Tjørring Hovedgade. Der findes i dag både boliger, butikker og erhvervsvirksomheder her. Denne blandede anvendelse kan fortsættes.

Det er derfor muligt at etablere liberale erhverv, serviceerhverv, mindre butikker og mindre erhvervsvirksomheder, hotelvirksomhed, offentlige funktioner samt boliger.

Erhvervsvirksomhederne må dog kun etableres, såfremt de ikke er til gene for omgivelserne.

Såfremt området indeholder bygninger med høj bevaringsværdi (bevaringsværdi 1-4 jf. SAVE-metoden) bør disse så vidt muligt bevares. Udpegede kulturmiljøer skal bevares som helhed. Det skal vurderes, hvorvidt der er særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer, som bør bevares.

Ny planlægning skal tage udgangspunkt i områdets eksisterende miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
 • Kommuneplanramme BL1 udgør detailhandelscenteret for bydelscenter Tjørring Nord
 • Det samlede detailhandelsareal for området 41.BL1 må maksimalt være 5000 
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 2000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 1.000 
 • Tjørring Hovedgade skal gennem beplantning søges gjort mere attraktiv

For matr. nr. 10ø Tjørring, Herning Jorder gælder at:

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 120
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager + tagterrasseetage
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.