Offentligt område ved skolen

Kommuneplanramme 42.OF1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til skole og idrætsanlæg.

Der skal være mulighed for at etablere institutioner til børn og unge i området. Nybyggeri i området bør først og fremmest ske i tilknytning til skolen og bygningerne omkring den. Landskabets karakter skal bevares og styrkes.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 25
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • Værdifuld beplantning bør bevares

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv