Boligområde syd for Sinding Hovedgade

Kommuneplanramme 42.B3

Områdets anvendelse

Området skal bruges til boliger beliggende på store grunde. Bebyggelsen skal have åben-lav karakter. Boligerne skal placeres i forhold til hinanden, så der gives bedst mulig udsigt til landskabet.

En del af området ligger inden for et særligt værdifuldt landskabsområde. Der skal i den konkrete planlægning for området, tages stilling til landskabspåvirkningen ved etablering af nye boliger i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.