Boligområde ved Ørrevænget

Kommuneplanramme 42.B1

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til en blanding af lave boligtyper.

Der skal dog være mulighed for at bygge til visse offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner.

Området skal afgrænses af et plantebælte mod Sinding Hovedgade. Desuden skal der være mulighed for beplantning langs med veje og stier, samt på friarealer m.v.

Der skal sikres stiforbindelse fra Ørrevænget til skolen gennem område OF2.

Det skal desuden gøres sikkert og bekvemt for gående og cyklende at passere Sinding Hovedgade.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.