Område til jordbrugsparceller ved Sinding Hovedgade

Kommuneplanramme 42.BL3

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til boliger med et jordtilliggende som muliggør mindre have- og jordbrugsdyrkning samt husdyrhold i begrænset omfang.

I området må der etableres visse erhvervstyper, når disse ikke er til gene for omgivelserne.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 15
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m
  • Der må ikke udstykkes parceller på under 2000
  • Bebyggelsen må højest have et areal på 400  for den enkelte matrikel
  • Bebyggelse skal placeres i byzone
  • I en lokalplan skal der fastlægges retningslinjer for dyrehold i området

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Zonestatus

Et område svarende til 1000  pr. parcel skal overføres fra landzone til byzone.