Blandet bolig og erhvervsområde langs Sinding Hovedgade

Kommuneplanramme 42.BL1

Områdets anvendelse

Området ønskes bevaret som blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for at etablere boliger, mindre butikker, liberale erhverv, serviceerhverv, offentlige funktioner samt mindre erhvervsvirksomheder, hvis disse ikke er til gene for omgivelserne.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Kommuneplanramme BL1 og BL2 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Sinding
  • Det samlede detailhandelsareal for områderne BL1 og BL2 må maksimalt være 2000
  • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000  m² og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.