Offentligt område ved skolen

Kommuneplanramme 22.OF1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål, med børneinstitutioner, skole etc.

Der kan ligeledes etableres detailhandel i området. De dele af Simmelkærvej, Ikastvej og Nørreskovvej der går gennem Ilskov, søges gjort mere sikre at færdes på for cyklende og gående.

Beplantningen rundt om idrætsanlægget bør bevares og udbygges.

En del af området er udpeget som område med middel risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Kommuneplanramme 22.B1, 22.B2, 22.BL1, 22.BL2 og 22.OF1 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Ilskov
  • Det samlede detailhandelsareal for områderne 22.B1, 22.B2, 22.BL1, 22.BL2 og 22.OF1 må maksimalt være 1088
  • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål