Boligområde øst for Nørre Skovvej

Kommuneplanramme 22.B3

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boliger og vil kunne bebygges med en blanding af lave boligtyper.

Bebyggelse til offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner, kan indpasses i området.

Området trafikbetjenes fra Granskovvej og Østerskovvej. Der må ikke etableres direkte udkørsel til Ikastvej.

Der skal sikres bekvemme og sikre adgange til den regionale natursti mellem Herning og Viborg.

Når der laves nye sammenhængende bebyggelser, skal der etableres en læ givende og strukturgivende beplantning.

Det grønne areal i området skal fastholdes som grønt område mellem bebyggelserne.

Der skal sikres mulighed for at plante træer langs veje og stier samt på friarealerne.

En del af området er udpeget som område med lav og middel risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 35
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Der må højest etableres to boliger pr. matrikel i B3 syd for Ildsgårdvej
  • Der skal sikres areal til en del af den regionale natursti gennem området

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.

Zonestatus

Den østlige del af B3 skal overføres fra landzone til byzone.