Boligområde vest for Nørre Skovvej

Kommuneplanramme 22.B1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til boliger og vil kunne bebygges med en blanding af lave boligtyper.

Bebyggelse til detailhandel og offentlige formål, som for eksempel daginstitutioner, kan indpasses i området.

Der skal sikres bekvemme og sikre adgange til den regionale natursti mellem Herning og Viborg.

Når der laves nye sammenhængende bebyggelser, skal der etableres en læ givende og strukturgivende beplantning.

Der skal sikres mulighed for at plante træer langs veje og stier samt på friarealerne.

En del af området er udpeget som område med middel risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 35
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Der må højest etableres to boliger pr. parcel
  • Kommuneplanramme 22.B1, 22.B2, 22.BL1, 22.BL2 og 22.OF1 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Ilskov
  • Det samlede detailhandelsareal for områderne 22.B1, 22.B2, 22.BL1, 22.BL2 og 22.OF1 må maksimalt være 1088
  • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.