Blandet bolig og erhvervsområde ved Ilskov Hovedgade

Kommuneplanramme 22.BL1

Områdets anvendelse

Sammen med en del ældre boliger er det her de fleste butikker og servicevirksomheder ligger i Ilskov.

Det skal fortsat være muligt at etablere boliger, liberale erhverv, serviceerhverv, mindre butikker, offentlige funktioner samt små virksomheder, som ikke er til gene for omgivelserne.

En del af området er udpeget som område med middel risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
 • Kommuneplanramme 22.B1, 22.B2, 22.BL1, 22.BL2 og 22.OF1 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Ilskov
 • Det samlede detailhandelsareal for områderne 22.B1, 22.B2, 22.BL1, 22.BL2 og 22.OF1 må maksimalt være 1088
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500
 • Der skal sikres areal til en del af den regionale natursti og en rasteplads i forbindelse hermed

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig uanset boligtype
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel

Miljøforhold

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.