Rekreativt område syd for Østvænget

Kommuneplanramme 04.R10

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til rekreation-og fritidsformål. Der kan således etableres overnatningsfaciliteter, campingplads, restauration o.l.
Minimumsstørrelsen for en campingplads er 100 enheder heraf kan maksimalt 15 % udgøres af hytter.

Der skal ved planlægning af områdets anvendelse tages vidtgående hensyn til områdets landskabelige, natur og kulturhistoriske værdier.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 10
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Bebyggelsens omfang skal tilpasses landskabet og udformes, så genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås