Erhvervsområde ved Hosevej

Kommuneplanramme 04.E2

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder detailhandel, for eksempel lettere industri-, lager-, værksteds-, servicevirksomhed samt offentlige formål.

Der kan kun opføres virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bygningshøjde: Højest 10 m
 • Produktionsmæssigt nødvendige bygninger o. l., for eksempel silo- og maskintårne, tankanlæg, skorstene o. l. kan i visse tilfælde tillades opført i større højde
 • I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres detailsalg af egne produkter på 5 % af virksomhedens erhvervsareal dog højest 300
 • Grunde kan ikke udstykkes med et mindre grundareal end 2000
 • Den fremtidige bebyggelse inden for området skal holdes i en afstand af mindst 35 m fra landevejens midte
 • Kommuneplanramme 04.C1, 04.E1, 04.E2 og 04.E3 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Hodsager
 • Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 2500
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel
 • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 1.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.