Erhvervsområde ved Lyngtoften

Kommuneplanramme 04.E1

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, herunder detailhandel, for eksempel mindre industri-, lager- og værkstedsvirksomhed og offentlige formål. Der må ikke i området udøves virksomhed, som medfører særlige gener i forhold til omgivelserne.

Der kan ikke opføres boliger eller selvstændig kontor i området.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bygningshøjde: Højest 10 m
 • Produktionsmæssigt nødvendige bygninger o. l., for eksempel silo- og maskintårne, tankanlæg, skorstene o.l. kan i visse tilfælde tillades opført i større højde
 • Bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 35 m fra landevejens midterlinje
 • Kommuneplanramme 04.C1, 04.E1, 04.E2 og 04.E3 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Hodsager
 • Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 2500
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel
 • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m²erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 4.

Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 100 m.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.