Centerområde ved Enebærvej

Kommuneplanramme 04.C1

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligbebyggelse, erhvervsformål som butikker, liberale erhverv, serviceerhverv samt mindre ikke generende værksteder og offentlige formål.

Bebyggelse skal udformes og placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne i videst muligt omfang undgås.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
 • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
 • Kommuneplanramme C1, E1, E2 og E3 udgør detailhandelscenteret for lokalcenter Hodsager
 • Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 2500
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 1000  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 500

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet.