Boligområde syd for Østvænget

Kommuneplanramme 04.B7

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Der må kun opføres bebyggelse for én familie på området.

Til bebyggelsens ydre dele må kun anvendes materialer, der harmonerer med områdets karakter af "naturområde".

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 7 m
  • Boligen må ikke have et etageareal på mere end 250
  • Området må ikke udstykkes yderligere.
  • Vejadgang til ejendommen skal alene foregå fra kommunevejen Hovedgaden
  • Der skal udlægges oversigtsareal, hvor Toppergårdvej støder til Hovedgaden
  • Den eksisterende egebeplantning på arealet skal i videst mulig omfang bevares

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100% af boligetagearealet.