Boligområde ved Yllebjergvej

Kommuneplanramme 04.B6

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, der er i området mulighed for at opføre landhuse, åben-lav og tæt-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, for eksempel beboerhus o.l., samt offentlige formål og erhvervstyper, som kan indpasses i boligområder uden gener i forhold til omgivelserne. Evt. erhvervsvirksomhed må kun drives af ejendommens beboere.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Der skal etableres et grønt bælte, som afgrænsning mellem boligområdet og Yllebjergvej.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent: Højest 30 for den enkelte ejendom. Højest 40 ved tæt-lav bebyggelse
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Etageantal: Højest 2. Højest 1 indenfor en afstand af 150 m fra åen
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m. Højest 4,5 m indenfor en afstand af 150 m fra åen
  • Bebyggelse må kun opføres efter en samlet godkendt bebyggelsesplan som skaber en helhed i området i respekt for den omgivende natur og Hodsager bys karaktergivende arkitektoniske kvaliteter
  • Å-beskyttelseslinjen ønskes ophævet for området

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt/lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav. 

Zonestatus

Området skal overføres fra landzone til byzone.