Boligområde ved Engbakken

Kommuneplanramme 04.B5

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål -landhuse -med tilhørende kollektive anlæg, for eksempel beboerhus, fælles antennemast o.l. samt erhvervstyper, som kan indpasses i boligområdet uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Evt. erhvervsvirksomhed må kun drives af ejendommens beboere.

Der skal etableres et grønt bælte, som afgrænsning mellem boligområdet og Yllebjergvej.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 30
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Beboelsesbygninger må ikke opføres med mindre etageareal end 80  eller større etageareal end 250
  • Udbygninger må ikke opføres med større etageareal end 100 
  • Området skal tilplantes efter en overordnet plan. Valg af plantearter skal afpasses eksisterende karaktergivende beplantning

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100% af boligetagearealet.