Boligområde ved Østvænget

Kommuneplanramme 04.B3

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg for eksempel børneinstitutioner, beboerhus o.l., offentlige formål, liberale erhverv og nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Evt. erhvervsvirksomhed må kun drives af ejendommens beboere.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent: Højest 30 for den enkelte ejendom. Højest 40 ved tæt-lav bebyggelse
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Der skal etableres en støjafskærmende beplantning mod Hodsagervej og bebyggelsen skal holdes i en afstand af mindst 75 m fra landevejens midte

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealet for åben-lav og 50 % af boligetagearealet for tæt-lav.