Boligområde ved Hovedgaden

Kommuneplanramme 04.B2

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende fællesanlæg, for eksempel institutioner, beboerhus o.l., rekreative formål samt erhvervstyper, der uden væsentlige gener i forhold til omgivelserne naturligt kan indpasses i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40. Højest 40 ved tæt-lav bebyggelse
  • Der kan eventuelt efter nærmere vurdering indpasses områder, hvor der kan etableres åben-lav bebyggelse på små grunde ned til 400 m² som alternativ til tæt-lav bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Den fremtidige bebyggelse udformes og placeres under hensyn til den ældre bebyggelse i området
  • Å-beskyttelseslinjen ønskes ophævet for den del af området, som endnu ikke er lokalplanlagt

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse samt udlægges mulighed for yderligere at etablere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervsetagearealet.