Område til køreteknisk anlæg

Kommuneplanramme 31.T1

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til køreteknisk anlæg med tilhørende bygninger.

Den del af området, som ikke anvendes til køreteknisk anlæg, skal anlægges som grønt areal.

Området skal afskærmes mod nord, øst og vest af plantebælter i en bredde af mindst 20 m.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 25
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Bebyggelse: Der må kun opføres bebyggelse, som er nødvendig i forbindelse med det køretekniske anlæg
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m. Et kontroltårn kan dog opføres i større højde efter aftale med byrådet

Infrastruktur

Parkeringspladser: Efter aftale med Herning byråd.