Rekreativt område mellem Hammerum og Gjellerup

Kommuneplanramme 31.R5

Områdets anvendelse

Området er udlagt som et friareal for de to byer.

Området skal have en varieret og naturpræget beplantning, åbne enge, vådområder, søer, regnvandsbassin og opholdsarealer. Der skal tilstræbes et naturpræget forløb af Hammerum Bæk.

Området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Der kan opføres mindre bygninger til undervisnings-, forenings- og rekreative formål
  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 15
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 4 meter

Infrastruktur

Der skal sikres areal til vej og parkering i forbindelse med offentlig adgang til områder samt til skole, institutioner og hallen.

Der skal sikres areal til sti langs Hammerum Bæk, rundt om søer og vådområder samt stiforbindelser til boligområderne, skolen, institutionerne og hallen.

Zoneforhold

En del af området skal overføres fra byzone til landzone.