Rekreativt område syd for Jernbanen

Kommuneplanramme 31.R2

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentligt grønt friareal.

Området skal afskærmes mod jernbanen med et plantebælte i en bredde af mindst 20 m.

På en del af området skal der desuden kunne etableres et regnvandsbassin.

Området er udpeget som område med høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelse: Der må ikke opføres bebyggelse i området
  • Området skal have stiforbindelse til en eventuel hovedstitunnel under jernbanen nord for området